aj-fukada-180

อาจารย์ ฟุคาดะ
รักกีฬากอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจ สนใจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ต่างประเทศ
จบจากมหาวิทยาลัย Kinki คณะบริหารธุรกิจ
พูดได้ดีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

aj-hiromi

อาจารย์ ฮิโรมิ
อาจารย์มีประสบการณ์ผ่านหลักสูตรครูสอนภาษา
ช่วยให้นักเรียนเรียนได้อย่างเข้าใจถ่องแท้

aj-shigeko

อาจารย์ ชิเงโกะ
ประสบการณ์เต็มเปี่ยมในการสอนภาษาให้คนต่างประเทศ เคยอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลีย
จึงสอนได้อย่างคล่องแคล่ว