คอร์สติวสำหรับ นักเรียนนักศึกษาเอกญี่ปุ่น

คุณสมบัติทุนมง เอกภาษาญ่ปุ่น copy

คอร์สติวสำหรับนักเรียนระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติทุนมง ปตรี copy

คอร์สติวสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

คุณสมบัติทุนมง โทเอก copy

ข้อความ ทุนมง copy

ทุน มง (MONBUKAGAKUSHO:MEXT) คืออะไร

ทุนนี้เรียกสั้นๆว่า ทุนมงบุโช เป็นทุนสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลญี่ปุ่น โดยที่ทุนนี้หลังจากที่เรียนจบกลับมาแล้วเราไม่ต้องส่งเงินคืนยังรัฐบาลญี่ปุ่น หรือพูดง่ายๆก็คือ ทุนให้เปล่านั่นเองหรือฟรีนั่นเองค่ะ เรียนจบกลับมาแล้วไม่ต้องจ่ายเงินคืนทางรัฐบาลญี่ปุ่น 

แต่ แต่ เนื่องจากเป็นทุนให้เปล่าหลายคนจึงมุ่งมาที่ทุนนี้กัน จึงทำให้มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น

สิ่งที่จะได้รับ

– ค่าตํ๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 1 รอบ

– ค่าเล่าเรียน ฟรี

– เงินต่อเดือนเพิ่มอีกประมาณ 143,000 เยน/เดือน

เปิดรับสมัครเมื่อไหร่

    เปิดรับสมัครประมาณเดือน มิถุนายน ของทุกๆปี 

เอกสารในการสมัคร

1. ใบสมัครทุน(ดาวน์โหลดจากเว็บ)
2. Study plan
3. ใบสมัครสอบ (ดาวน์โหลดจากเว็บ)
4. ใบจบ(แสดงว่าเราจบการศึกษาแล้ว)
5. ทรานสคริป
6. รูปถ่าย
7. ใบสอบJLPT  (ถ้ามี)
8. ใบสอบของ Jasso (ถ้ามี)
**เอกสารทุกฉบับจะต้องเขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นหรือไม่ก็ภาษาอังกฤษ

Study Plan คืออะไร

   คือแพลนที่เราจะพูดถึงเหตุผลอะไรที่เราจะต้องไปเรียนที่ญี่ปุ่น

ใบสอบวัดระดับ JLPT คืออะไร

คือการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น โดยแบงเป็น 5 ระดับ คือ N5 ง่ายสุด N4  N3  N2  และ N1
อ้าวมีเยอะขนาดนี้แล้วเราจะต้องเอาตัวไหนบ้าง …. คำตอบคือ อยู่ที่เกรดของน้อง

สำหรับนักเรียนที่เกรดเฉลี่ไม่ถึงตามเกณฑ์ หรือ 3.80

– หากมีเกรด 3.5 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 3.80 จะสมัครทุนนี้ได้ต้อง มีผลสอบวัดระดับ JLPT  N3 หรือ N4  ยื่นสมัครไปด้วย
– หากมีเกรด 3.30 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 3.50  จะสมัครทุนนี้ได้ต้อง มีผลสอบวัดระดับ JLPT    N1  และ  N2 ยื่นสมัครไปด้วย

ประเภทของทุน มงบุโช

1. ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี

         สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ค้ดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษารับทุนการศึกษา 5  ปี และ 7 ปี สำหรับสาขาแพท์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์(รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี ) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่ เดือนเมษายน ของปีถัดไป

2. ทุนระดับนักวิจัย

      สถานเอกเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น  6 เดือน) กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาในประเทศญี่ปุ่นในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือผู้เชี่ยวชาญในระดับบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ทุนการศึกษาจะมอบให้ผู้รับทุนเฉพาะช่วงที่ศึกษาตามหลักสูตรปกติจนจบเท่านั้น(ตามหลักสูตรมาตรฐานกำหนดไว้ และรวมทั้งเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน ซึ่งแล้วแต่กรณี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนมิถุนายน หรือตุลาคม ของปีถัดไป