เอกสารเตรียมศึกษาต่อ 

1. ใบสมัคร

     ใช้แบบฟอร์มของทางโรงเรียน เขียนด้วยลายมือของตนเอง เขียนตัวบรรจงด้วยปากกาหมึกดำ ชื่อที่กรอกต้องตรงกับชื่อที่ระบุในหนังสือเดินทาง

2. ประวัติส่วนตัว 

    ใช้แบบฟอร์มของทางโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษาและสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถม มัธยม จนถึงระดับการศึกษาสูงสุด สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว ระบุสถานที่ทำงานพร้อมระยะเวลาที่ทำงานตั้งแต่สถานที่แรกจนถึงปัจจุบัน

3. เอกสารชี้แจงเหตุผลในการศึกษาและแผนการในอนาคต

     ใช้แบบฟอร์มของโรงเรียน เหตุผลที่ชัดเจนในการไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น อธิบายถึงสาขาวิชาที่เรียนมาหรืออาชีพในปัจจุบันและต้องการไปเรียนต่อทางด้านไหน เพื่ออะไร แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ทางการศึกษาในระดับต่อไปหรือเพื่อหน้าที่การงานในอนาคต

    ในกรณีที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น  ระบุสาขาวิชาที่เรียนจบในระดับปริญญาตรี และแผนการที่ค่ดว่าจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทในญี่ปุ่น

4. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด

     ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุด ใช้เอกสารตัวจริงออกโดยสถาบันการศึกษา กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ให้ขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน,นักศึกษา และหนังสือรับรองว่าจะจบการศึกษาจากสถาบัน

5. ใบแสดงผลการเรียน

     Transcript แสดงผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย หรือระดับมหาวิทยาลัย (ระดับการศึกษาสูงสุด)

6. ใบรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

     สำหรับผู้ที่เคยศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือกำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นอยู่ ใช้ประกาศนียบัตรจากสถานบันสอนภาษาญี่ปุ่น หรือเอกสารแหดงผลการสอบวัดระดับ

7. ใบรับรองสถานภาพการทำงาน

     หนังสือรับรองการทำงานจากที่ทำงาน สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่หรือเคยผ่านการทำงานมาแล้ว เอกสารฉบับจริงออกโดยบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำงาน เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

8. เอกสารแสดงภูมิลำเนา ที่อยู่และความสำพันธ์กับผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

     ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน(คัดสำเนาจากที่ว่าการเขต/ที่ว่าการอำเภอ)

9. สำเนาหนังสือเดินทาง 

     สำหรับผู้ที่มีหนังสือเดินทางแล้ว จะต้องถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางมาด้วย กรณีที่เคยไปญี่ปุ่นมาแล้วให้ถ่ายสำเนาหน้าวีซ่า และการตรวจลงตราวันที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่นมาด้วยทุกหน้า

10. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 4×3 ซม.(นิ้วครึ่ง)

       รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 8 รูปและต้องเป้นรูปที่ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนพร้อมกับเขียนชื่อและนาสกุลไว้ด้านหลัง

สอบถามข้อมูลศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติม

Nihon Thai Academy

090-116-3551