คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น NIHONTHAI ACADEMY

ให้รู้ภาษาใหม่ตามแนวคิด PROGRESSIVE LEARNING

ปรับพฤติกรรม ทำให้คุ้นเคยด้วยการฝึกพูดฝึกใช้จนเกิดความเคยชิน

สร้าง COMMUNICATION SKILL

มีความคิดสร้างสรรค์ CREATIVES สนุกกับการสื่อสารควบคู่กับการออกแบบ

บรรยากาศการเรียนเน้นความสมดุลระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน (นักเรียน 5-7 คน/ 1 คลาสเรียน)

คลาสเรียนภาษาญี่ปุ่น

คลาสเรียนอนุสาวรีย์

คลาสเรียนแบริ่ง

รูปแบบการเรียนที่เปิดสอน NIHONTHAI ACADEMY

การเรียนแบบบุฟเฟ่ต์

เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่ต์ คือ นักเรียนสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่ก็ได้ภายในระยะเวลาที่จำกัด เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่ต์จะไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง แต่จะจำกัดตามจำนวนเวลาที่ผู้เรียนซื้อ คือ 1 เดือน, 3 เดือน,  6 เดือน,  9 เดือน และ 1 ปี โดยทางโรงเรียนจะมีตารางเรียนให้กับทางนักเรียน นักเรียนเลือกคลาสเรียนที่ตรงกับวันและเวลาที่นักเรียนว่าง โทรเข้ามาจองคลาสเรียนกับทางโรงเรียน  แค่นี้ก็สามารถเข้ามาเรียนได้แล้วค่ะ

การเรียนแบบกลุ่ม

เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบกลุ่มเล็ก นักเรียนประมาณ 5-7 คน ทำให้อาจารย์ดูแลได้ทั่วถึง ส่วนตัวนักเรียนเองเวลาที่ไม่เข้าใจ ก็กล้าที่จะสอบถามอาจารย์ได้เพราะไม่คิดว่าตัวเองเป็นตัวถ่วงของคนหมู่มาก และไม่อายที่จะสอบถามอาจารย์

การเรียนแบบกลุ่มส่วนตัว หรือ แบบไพรเวทกรุ๊ป

เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบกลุ่มส่วนตัว หรือ ไพรเวทกรุ๊ป เหมาะกับนักเรียนที่มีกลุ่มเพื่อนอยู่แล้ว นักเรียนสามารถเลือกเนื้อหาและเวลาได้เองตามที่ต้องการ ไพรเวทกรุ๊ปจะมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

การเรียนแบบส่วนตัว

เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบส่วนตัว เหมาะกับนักเรียนที่มีต้องการความเป็นส่วนตัว การเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบส่วนตัวทำให้นักเรียนกล้าที่จะสอบถามอาจารย์ นักเรียนสามารถเลือกเนื้อหาและเวลาได้เองตามที่ต้องการ