ออกแบบชั้นเรียนให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดฝึกใช้ภาษาได้บ่อยที่สุดในชั้นเรียน จนข้าใจไวยกรณ์ และจำคำศัพท์ได้แม้

ออกจากชั้นเรียนแล้วเหมาะสำหรับผู้สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สามควบคู่การทำงาน

และพร้อมสอบวัดระดับ ภาษาญี่ปุ่น ตามเวลาที่ได้ออกแบบไว้

 

 •ระยะเวลาเรียน สำหรับระดับต้น N5 N4

•อัตรา ค่าเรียนสำหรับระดับต้น N5 N4

 

  

  • ประมวลภาพการเรียนการสอน