ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

音読み ジュウ · チョウ jyuu 
訓読み おもい · かさねる i · neru

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

重大 じゅうだい jyuudai สำคัญ
体重 たいじゅう taijyuu น้ำหนักตัว
重い おもい omoi หนัก
重ねる かさねる kasaneru ซ้อนกัน