ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

訓読み テイ tei 
訓読み ひくい i

高低 こうてい koutei ความสูงต่ำ
最低 さいてい saitei ต่ำสุด
低音 ていおん teion เสียงต่ำ
低い ひくい hikui เตี้ย ต่ำ